ROD " IRYS " w Ciechocinku

Strona główna
Szanowni Państwo !!!

 

              W dniu 8.12.1962 roku Krajowa Rada Pracowniczych Ogródków Działkowych przy Centalnej Radzie Związków Zawodowych, Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy, pismem nr 928 POD/62, powołała Tymczasowy Zarząd Pracowniczych Ogródków Działkowych w Ciechocinku. W składzie: 

     1. Jan Skowroński  -  Prezes
        2. Tadeusz Socha  -  Sekretarz
        3. Marian Gajdasik  -  Skarbnik
4. Jan Kosik  -  Gospodarz

      Podstawowym zadaniem ówczesnego Zarządu było przygotowanie wymaganej dokumentacji i uzyskanie obowiązujących zezwoleń celem zorganizowania nowego ogrodu. W 1964 roku  Urząd Powiatowy Rady Narodowej w Aleksandrowie Kujawskim przekazał teren ( w rejonie ulicy Norwida) dla przyszłego ogrodu działkowego. Z przygotowaniem dokumentacji, pomiarem i ogrodzeniem uporano się do roku 1967 , w którym to latem nastąpił pierwszy przydział działek. Na początku z utworzonych 74 działek rozdysponowano 34. Zatem rok 1962 należy przyjąć jako rok założenia ogrodu. Pierwsze uprawy rozpoczęto w 1968 roku, w tym też roku na Walnym Zebraniu przyjęto nazwę " IRYS". Rejestracja Zarządu Pracowniczych Ogrodów Działkowych w Ciechocinku odbyła się w Powiatowej Radzie Narodowej w Aleksandrowie Kujawskim 22.04.1968 roku w składzie :
 


 1. Jan Skowroński  -  Prezes 
                2. Zdzisław Kowalewski - V-ce prezes
                      3. Eugeniusz Zwierzchowski  -  Sekretarz
    4. Marian Gajdasik  -  Skarbnik 
 5. Jan Kostrych  -  Członek      
6. Jan Kosik  -  Gospodarz       


     Rejestracji dokonał prezes Skowroński. Otwarte zostało konto w Narodowym Banku Polskim w oddziale w Ciechocinuku. Wzory podpisów złożyli prezes Skowroński Jan i skarbnik Gajdasik Marian.
Czyn społeczny, który odbył się w dniu 20.X.1968 rozpoczął budowę sieci wodociągowej.
      Prowadzone negocjacje od 26.04.1969 roku przez pana Sochę i pana Świątkiewicza z pracownikami Miejskiej Rady Narodowej w Ciechocinku rozwiązały istniejące problemy a dotacja Prezydium MRN wspomogła budowę wodociągu. W roku 1974 PPUC przygotowało następny teren pod działki pracownicze. W lutym 1975r przystąpiono do losowania działek. Teren tego ogrodu został nazwany "IRYS II", a przewodniczył temu przedsięwzięciu pan Wojciech Janowski.
        W 1976 roku w Urzędzie Miasta powatał pomysł wykupienia 2430 m2 gruntu i podzielenie go na działki dla pracowników Urzędu. W tym,  też roku postanowiono zająć się oświetlenim ogrodu. Z tym jakże skomplikowanym zadaniem miał się uporać nowy Zarząd wybrany na Walnym  Zgromadzeniu w dniu 29.02.1976r 
w składzie:

 1. Jan Marszewski   -  Prezes 
                2. Bronisław Formaniak  - V-ce prezes
           3. Mieczysław Rusiecki  -  Sekretarz
     4. Marian Majewski    -  Skarbnik 
       5. Adam Raszkiewicz   -  Członek   

 

            W pażdzierniku już nastąpiły  zmiany. Zrezygnowali pan Rusiecki i pan Majewski, w ich miejsce powołano odpowiednio panią Bernaś Elżbietę i panią Haber Weronikę. Rok 1976 jest również rokiem, w którym (w związku z dużym zainteresowaniem działkami)  wystąpiono do Urzędu Miasta o przyznanie terenu przyległego do ogrodu "IRYS I". Planuje się także wspólne zbudowanie przez "IRYS I" i " IRYS II" świetlicy ogrodowej.
         Okres lat siedemdziesiątych i początek lat osiemdziesiątych to okres wzmożonych prac nad urządzaniem  sieci wodociągowej  i  elektrycznej.   W roku 1982 połaczono ogrody " IRYS I "  i  " IRYS II", a w roku 1989 ogród otrzymał teren pod dalszą rozbudowę. Odpowiedzialność za dalszy rozwój ogrodu przyjmuje nowy Zarząd wybrany 1.03.1992 roku w składzie:

1. Stefan Wiśniewski -  Prezes 
            2. Bronisław Formaniak  - V-ce prezes
        3. Wojciech Janowski  - V-ce prezes
4. Elżbieta Bernaś -  Sekretarz  
            5. Bogusława Krzemińska - Księgowa 

     6. Bogdan Olejnik    - Gospodarz    
        7.Danuta Zbierzchowska   -  Członek
      8.Zdzisław Zarębski   -  Członek       
 9.Bogdan Żak   -  Członek             
10.Stefan Woźniak   -  Członek        
 11.Tadeusz Osowski   -  Członek     
12.Czesława Bednarska   -  Członek
13.Ryszard Erbetowski  -  Członek   

Po zagospodarowaniu całości terenu ogród otrzymał pomoc materialną i finansową z wojewódzkiego Zarządu PZD i Urzędu Miasta. Środki zostały wykorzystane na budowę zasilania wodnego (hydrofornia, zbiornik retencyjny) oraz instalację transformatora i sieci elektroenergetycznej. W 1994 roku dokonano podziału ogrodu na 4 sektory. 

I SEKTOR – „ Kwiatowy”
II SEKTOR – „Warzywny”

III SEKTOR – „Drzew Owocowych”
IV SEKTOR –„Krzewów owocowych”

     W tym też roku ogród "IRYS" zajął drugie miejsce w konkursie wojewódzkim na najładniejszy ogród. Dnia 17 września 1994 roku Zarząd podjął decyzję zakupienia księgi na kronikę ogrodu, a 25 lutego 1995 r. rozpoczęto pierwsze wpisy. Na Walnym Zebraniu w 1995 roku przedstawiono plan budowy Domu Działkowca w latach 1995-1997. Walne Zebranie w 1996 roku wybrało nowe władze w składzie: 


         1. 
Andrzej Krychowiak   -  Prezes 
                         2. Włodzimierz Świątkiewicz  - V-ce prezes
        3. Józef Bratkowski  - V-ce prezes
               4. Danuta Zbierzchowska  -  Sekretarz
 5. Izydor Baliński    -  Członek 
       6. Zdzisław Zarębski   -  Członek  
              7. Włodzimierz Ratajczyk  -  Członek 
   8. Wojciech Nowak   -  Członek  
Gospodarz - Bogusław Olejnik 
     Księgowa - Czesława Bednarska 

              Opóźniona budowa Domu Działkowca ruszyła w 1997 roku.
Od 01.01.1998 zostały powołane Okręgowe Zarządy Ogrodów Działkowych. Wydano nowy statut, który stał się drogowskazem dla działalności Zarządów Pracowniczych Ogrodów Działkowych. Na prośbę Zarządu o wsparcie finansowe na budowę Domu Działkowca Zarząd otrzymał odpowiedż nagatywną. Mimo tego prace budowlane w roku 1998 są realizowane. W tym te
ż roku ogród został zlustrowany przez Komisję Wojewódzką - ocena dobra.
18.09.1999 roku oddano do użytku Dom Działkowca z udziałem władz miasta i okręgu. Uchwałą Zarządu od dnia 17.11.2000r. obowiązki prezesa będzie pełnił pan Józef Bratkowski. Walne Zebranie 11.03.2001r. wybrało nowy skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej.

Zarząd w składzie:

   1. Wojciech Janowski   -  Prezes 
     2. Józef Bratkowski  - V-ce prezes
            3. Danuta Zbierzchowska  -  Sekretarz
4. Bogumił Olejnik   -  Skarbnik
 5. Marek Jaszczak   -  Członek   
        6. Wojciech Skowroński  -  Członek 
       7. Wojciech Przekwas   -  Członek   

Komisja Rewizyjna w składzie:

                                         1. Józef Lepczyński   -  Przewodniczący    
 2. 
Danuta Dobielska
3. Zofia Flak              
4. Zdzisław  Kubiak  
       5. Barbara Krychowska  


Komisja Rozjemcza w składzie:

                                1Józef Dziedzic   -  Przewodniczący
2. Ignacy Morawski 
    3. Krzysztof  Rusiecki
     4
Zbigniew Drzewucki 
5. Bogdan Kuryła     

        W roku 2001 przygotowano teren pod parking i rozpoczęto jego utwardzanie. Prowadzi się dalsze prace nad oświetleniem terenu ogrodu, układane są płytki chodnikowe i utwardza się teren przed Domem Działkowca. Wszystkie te prace są możliwe do realizacji przy wydatnej pomocy Urzędu Miasta - za co należy serdecznie podziękować włodarzom Ciechocinka.
       Prezes W.Janowski w podsumowaniu działalności ROD za rok 2004, zwrócił uwagę na niepokojące zamierzenia polityków dotyczące uwłaszczenia działek. Informacja ta wprowadziła duże zamieszanie wśród działkowców. Kierownictwo PZD rozważało możliwości skierowania do Trybunału Konstytucyjnego powyższej sprawy, gdyby zostały podjęte wiążące decyzje prawne. Temat uwłaszczenia działek był szeroko komentowany przez działkowców na Walnym Zebraniu w dniu 16.04.2005r. Głosy w dyskusji były różne i za, i przeciw.
       Walne Zebranie w dniu 23.04.2006r. po udzieleniu absolutorium Zarządowi, postanowiło na wniosek p. Józefa Brożka , popartego przez Komisję Wyborczą powierzyć zarządzanie ogrodem dotychczasowemu Zarządowi na kolejną kadencję. W związku z odejściem skarbnika p. Olejnika po 15 latach pracy ze względu na stan zdrowia, w wyniku głosowania spośród 3 kandydatów nowym skarbnikiem został wybrany p. Marian Nowopolski. Odbyło się to na posiedzeniu Zarządu w dniu 25.11.2006 r.
      Po modernizacji sieci elektrycznej i zainstalowaniu liczników w skrzynkach zdecydowanie zmniejszyły się opłaty za energię elektryczną. w styczniu 2007 roku ogród liczył 411 działek z czego wszystkie posiadają przyłącza wodne, a 358 przyłącza elektryczne.
   
 Wśród działkowców wzmaga się niezadowolenie wywołane działalnością sąsiadów i innych użytkowników działek (przenoszenie granic, podkradanie wody), co wyraża się ilością wniesionych do Zarządu skarg. Nieprzestrzeganie regulaminu niestosowanie się do przyjętych zasad współżycia prowadzi do nieporozumień i braku poszanowania innych osób.
         W związku z nieprawidłowościami przy pobieraniu opłaty energetycznej w dniu  28.07.2007roku Zarząd Okręgowy wprowadza na terenie ogrodu Zarząd Komisaryczny pod przewodnictwem Jana Chojnackiego. Komisja Rewizyjna Okręgu po zbadaniu sprawy nie stwierdziła nadużyć finansowych. Jedynym zarzutem był zły wybór wykonawcy (zbyt drogi) montażu skrzynek na liczniki elektryczne. Walne Zebranie w dniu 22.09.2007r. wybiera nowy zarząd w składzie:

   1. Wojciech Przekwas  -  Prezes 
              2. Wojciech Skowroński  - V-ce prezes
             3. Danuta Zbierzchowska  -  Sekretarz
     4. Marian Nowopolski  -  Skarbnik
   5. Ryszard Łubiński  -  Członek   
6. Janina Szymczak  -  Członek 
    7. Helena Serkowska  -  Członek   

     Dnia 25.09.2007 komisarz Jan Chojnacki przekazał obowiązki nowemu Zarządowi. 
      W dniu 06.02.2008r. pan W. Przekwas składa rezygnację, a Zarząd ROD powierza obowiązki prezesa panu W. Skowrońskiemu, a V-ce prezesem zostaje pan Mirosław Stefański.
        Po rezygnacji z pracy księgowej p. Czesławy Bednarskiej obowiązki przejmuje z dniem 03.05.2008 p. Mariola Grzesiek. Następuje dalsza modernizacja sieci oświetleniowej ogrodu poprzez montaż automatów czasowych. W dniu 31.05.2008 Zarząd przyjmuje rezygnację z funkcji gospodarza ogrodu p. Czesława Brożka . W tm też czasie ogród uzyskuje charakter miejski, a gospodarzem zostaje P. Henryk Migdalski. Z dniem 01.02.2009 rezygnację z funkcji prezesa Zarządu złożył p. Wojciech Skowroński, obowiązki Prezesa powierzono p. Mirosławowi Stefańskiemu, obecnemu wiceprezesowi. Uzupełniono skład Zarządu o p. Feliksa Dobrzenieckiego i p. Zygmunta Oskrobę. Działkowcy systematycznie naruszają regulamin ROD w zakresie ponadnormatywnej budowy altan i wiercenia studni, często uważając, że oni stanowią prawo i mogą budować co i jak się im podoba, problemem staje się również wjazd pojazdów mechanicznych na teren ogrodu. Walne Zebranie w 2009 roku próbuje uporządkować te sprawy poprzez podejmowanie szeregu uchwał i zgłaszanie ponadnormatywnych budowli do Powiatowego Nadzoru Budowlanego. Budowa drogi (przedłużenie ulicy Mickiewicza ) spowodowało, że wszystkie działki wzdłuź ulicy zostały zminiejszone o 6m, co było dość dużym zaskoczeniem dla działkowców. Po negocjacjach prezesa Stefańskiego z burmistrzem Ciechocinka, władze miejskie zobowiązały się do postawienia nowego ogrodzenia od strony  ul. Mickiewicza. W dniu 22.07.2009 przekazano teren wzdłuż ul. Mickiewicza Urzędowi Miasta. Dokument podpisali z ramienia Urzędu Miasta p. Józef Kołowrocki - inspektor gospodarki terenowej, a z ramienia ROD prezes Feliks Dobrzeniecki.
        W związku ze śmiercią prezesa p. M. Stefańskiego zaistniała konieczność powołania nowego Zarządu. Kolejny rok Zarząd ma problemy z elektrykiem, z nieblobowanymi i niesprawnymi wodomierzami. Z dniem 15.08.2009 w skład Zarządu zostali przyjęci  p. Marian Klamka i p. Edmund Kowalski. Z funkcji pełniącego obowiązki prezesa zrezygnował p. Feliks Dobrzeniecki. Zarząd powierzył to zadanie p. Marianowi Klamce. W dalszym ciągu istnieją problemy z oświetleniem ogrodu, z nierzetelnym podawaniem odczytów wodomierzy oraz z udrożnieniem rowu i budową parkingu. Wielu działkowców zalega z opłatami. Na koniec roku 2009 stwierdzono, że na działkach zamieszkuje 12 osób.  
      Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w dniu 24.04.2010r. udzieliło Zarządowi absolutorium i jednocześnie wybrało nowy Zarząd w składzie:

   1. Marian Klamka  -  Prezes       
           2. Feliks Dobrzeniecki  - V-ce prezes
             3. Danuta Zbierzchowska  -  Sekretarz
     4. Marian Nowopolski  -  Skarbnik
                         5. Bogdan Kuryka  -  inspektor szkoleniowy  
   6. Stanisław Dziedzic  -  Członek 
    7. Edmund Kowalski  -  Członek  

    Od wiosny trwają na terenie ogrodu intensywne prace remontowo-budowlane, między innymi: montaż bramy wjazdowej od ul. Mickiewicza, modernizacja i umocnienia rowu odwadniającego utwardzenie drogi oraz budowa chodnika w alejce Wiśniowej. Zarząd czyni starania w Urzędzie Miejskim o założenie progów spowalniających na nowowybudowanym  odcinku ul. Mickiewicza. Jest to podyktowane szaleńczą jazdą, szczególnie motocyklistów, co nie sprzyja rekreakcji i wypoczynkowi.
Na pierwszym  posiedzeniu ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna w składzie:

               1. Cecylia Kościuk -  Przewodnicząca
 2. Bogusław Bobrowski  - Z-ca
   3. Maria Nawrocka  -  Sekretarz 
 4. Weronika Haber  -  Członek   
    5. Danuta Stefańska  -  Członek  

          Zarząd podjął decyzję o budowie nowej rozdzielni, przedstawiony projekt i kosztorys zostały zaakceptowane. 
    Dnia 30.06.2010 Zarząd zwolnił z obowiązku gospodarza ogrodu p. H. Migdalskiego. Nowym gospodarzem a zarazem elektrykiem ogrodu został p. Wojciech Ostrowski.
W odpowiedzi na apel Zarządu Okręgowego udzielono wsparcia ogrodom dotkniętym skutkami POWODZI 2010. 
Od dnia 19.01.2011r. ruszają prace przy udrożnieniu rowu. Zdanie jest realizowane przez firmę Urzędu Miasta. Burmistrz Ciechocinka wspiera ogród przydziałem kolejnych lamp oświetleniowych. 
Zarząd ze względu na zbyt duże koszty inwestycji rezygnuje z budowy kanalizacji ogrodu.
        Problemy z 
którymi muszą się w tym okresie zmierzyć członkowie Zarządu to: zamała powierzchnia parkingu, eternit na dachach altan, montaż progów spowalniających na ul. Mickiewicza, nie zamykanie za sobą furtek wejściowych do ogrodu. Na ośmiu działkach zamieszkują działkowcy przez cały rok, o tym fakcie został powiadomiony Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
               Dnia 21.04.2012 r. w skład Zarządu przyjęto p. Jana Pilarskiego.
Walne Zebranie z dn. 28.04.2012r. wskazało kierunki poprawy jakości zarządzania ogrodem w zakresie : działań przeciwko kradzieży, oświetlenia ogrodu, troski o porządek, przyjmowania w poczet 
członków PZD  osób spoza terenu woj. Kujawsko-Pomorskiego. Zarząd uzyskał absolutorium, a przedstawiciel Zarządu Okręgowego p. R. Chodynicki pogratulował dokonań i życzył dalszych sukcesów. 30.06.2012r. rozpoczęto budowę nowej rozdzielni elektrycznej. Do Zarządu napływa coraz więcej skarg i zażaleń. Kierowane one są również do Zarządu Okręgu i Krajowej Rady  PZD. Dotyczą głównie tematów parkowania pojazdów na terenie ogrodu i wykorzystania parkingu, nie stosowania się do Regulaminu PZD, czy wzajemnych relacji sąsiedzkich. Problemem ogrodu jest zbyt duża ilość zaniedbanych działek, mimo pisemnych wezwań sytuacja nie ulega poprawie.
     Rok 2013 rozpoczyna się wysyłaniem wezwań do dz
iałkowców zalegających
 
z opłatami za poprzedni sezon. Brak reakcji ze strony działkowców zmusza Zarząd do podjęcia decyzji wyłączenia dostawy prądu, nałożenia kar upomnienia i nagany. Na scenie politycznej rozpoczyna się walka o przetrwanie PZD. Ogród "IRYS" deklaruje wsparcie PZD. Walne Zebranie sprawozdawcze obraduje 27.04.2013r. Zarząd otrzymuje absolutorium i przystępuje do realizacji 20 podjętych uchwał. W zebraniu wziąl udział Prezes Zarządu Ogręgowego p. Ryszard Chodynicki, który w swoim wystąpieniu podkreślił sytuacje społeczno-polityczną i wynikające z niej zagrożenia dla PZD. W Maju 2013 roku następuje zmiana Prezesa Okręgu. Nowym Prezesem zostaje p. Piotr Gadzikowski. Nie widać końca sprawy działkowca skarżącego Zarząd ogrodu do wszystkich możliwych instytucji PZD, w sprawie otrzymania klucza do bramy. Mimo licznych zaproszeń działkowiec nie pojawił się na żadnym posiedzeniu Zarządu, lecz skarżył dalej. Zarząd podjął uchawałę nie wydawania klucza, gdyż z takimi schorzeniami jakie przedstawił skarżący jest około 50 % użytkowników działek. Permanentne skargi na Zarząd  ROD " IRYS" spowodowały, że Okręgowy Zarząd uchylił uchwałę i nakazał wydanie klucza temu " schorowanemu" działkowcowi. Jest rzeczą niezrozumiałą decyzja okręgu z pominięciem wyjaśnień Zarządu ROD w tej kwestii. W wyniku zaistniałej patowej sytuacji Zarząd Okręgu odwołał z funkcji Prezesa p. Mariana Klamkę. Na posiedzeniu Zarządu w dniu 13.11.2013 w wyniku tajnego głosowania Prezesem został wybrany p. Jan Pilarski.
          Dnia 20.11.2013 roku Zarząd Okręgu przeprowadził kompleksową kontrolę w zakresie finansów i gospodarności ogrodu. Wynik kontroli został uznany za zadawalający.
                  W dalszym  ciągu trwa uporczywa walka PZD o uchwaleniu ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Ma to wyraz w organizowanych manifestacjach w Warszawie przed sejmem i miastach wojewódzkich.
                   Uroczyste świąteczno-noworoczne posiedzenie Zarządu w dn. 7.12.2013 zaszczycili: Burmistrz Ciechocinka p. Leszek Dzierżewicz i Prezes Zarządu Okręgowego p. Piotr Gadzinowski. W krótkiej informacji o przyszłej ustawie ROD Prezes Okręgu przedstawił jej podstawowe założenia, możliwości przejścia ogrodu na własny rachunek tzn. wyodrębnienia się ROD z PZD. Sejm uchwalił ustawę o ROD dn. 13.12.2013r.
                           Walne Zebranie 26.04.2014 udzieliło absolutorium Zarządowi ROD za rok 2013. Podjęte 12 uchwał zostały przyjęte do realizacji. Ustawa z 13.12.2013 nałożyła na Zarząd ROD obowiązek przeprowadzenie zebrania ustawowego, które miało podjąć decyzję o przyszłości ogrodu. Zebranie odbyło się 05.07.2014r. na które przybyło w I terminie 128 członków w II terminie 196 członków. Za pozostanie w PZD głosowało 191 za wyodrębnieniem 5 członków. W wynik głosowania jednoznacznie określił pozostanie ogrodu w strukturach PZD. 
                Walne Zebranie sprawozdawczo-wykonawcze w dniu 25.04.2015r. wybrało nowe władze w składzie: 

Jan Pilarski -   Prezes

             Grzegorz Paracki  -  I Wiceprezes 
Danuta Zbierzchowska  -  Sekretarz
Marian Nowopolski  - SkarbnikObecny skład zarządu został wybrany 30.03.2019 r.
 

1. Zarząd ROD "IRYS"

        Marian Krzysztof Gołębiewski -   Prezes
             Feliks Dobrzeniecki  - Wiceprezes             
Marian Nowopolski  - Skarbnik
Janina Bednarska -Sekretarz 
Krzysztof Wypij - Członek

2. Komisja Rewizyjna 

                              |Roman Wiśniewski - Przewodniczący
                                                Janina Szymczak - Zastępca przewodniczącego
       Barbara Czaja - Członkini


 Opracował: Jan Pilarski

Ciąg dalszy nastąpi niebawem.

Jeśli ktoś z Państwa ma uwagi lub chciałby coś dodać  do powyższych informacji prosimy o kontakt z Zarządem ROD drogą e-mailową lub telefonicznie. Dziękujemy z góry.

Komunikaty
AktualnościEDWW Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja