ROD " IRYS " w Ciechocinku

Walne Zebranie w ROD

  Dnia 30.04.2016 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Liczba uczestników to 71 osób na 561 członków. S P R A W O Z D A N I E

 

z działalności ROD " IRYS " za rok 2015


  Zaproszeni goście:

 1. Pana Janusz Pączkowski

2. Aspirant Policji Adama Lewandowski Szanowni Państwo


Wybrane na Walnym Zebraniu w ubiegłym roku władze ogrodu działały w składzie:

 

ZARZĄD:

 Prezes Zarządu - Jan Pilarski,

V-ce Prezes - Grzegorz Paracki,

V-ce Prezes - Jadwiga Jakubowska,

Sekretarz - Danuta Zbierzchowska,

Skarbnik-kasjer Marian Nowopolski,

Księgowa - Mariola Grzesiek,

Gospodarz - Wojciech Ostrowski.

 

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodnicząca - Cecylia Kościuk,

Z-ca Przewodniczącej Danuta Dudzińska,

 Sekretarz - Danuta Stefańska.

 

Rok 2015 przyniósł nam uregulowania prawne w zakresie funkcjonowania ogrodów działkowych w postaci zarejestrowania Statutu w KRS i wprowadzenie go w życie oraz uchwalenia Regulaminu Rodzinnych Ogrodów Działkowych, obowiązującego od 01.01. 2016r. Jest to wynikiem ciężkiej i żmudnej pracy Krajowej Rady PZD i jej organów, która była prowadzona rozsądnie i racjonalnie. Obecny poziom zarządzania jaki został osiągnięty, trzeba utrzymać, bo dzięki temu Związek jest w stanie przetrwać wszelki zakusy -szczególnie te terenowe- wobec Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Tematyka która zdominowała obecne doniesienia medialne to :

- ponadnormatywne budowle ogrodowe,

- stałe zamieszkiwania na terenie ROD,

- spalanie odpadów roślinnych .

Tematy te dotyczą również naszego ogrodu.

 Obiekt, który przekracza ustawowe wymiary, nie jest już altaną, tylko budynkiem, i  wymaga pozwolenia na budowę, niezależnie od tego, gdzie ma być wybudowany. Ustawa o ROD odnosi się do takich budowli na działkach w sposób bardzo rygorystyczny. Zarząd ROD ma obowiązek zgłosić ponadnormatywną budowlę do nadzoru budowlanego, a  w  przypadku potwierdzenia przez nadzór, że jest niezgodna z prawem, może to być powodem wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej. Jednym z najistotniejszych przepisów ustawy o ROD jest w tej sprawie art. 42 ust. 1, który stanowi, że działkowcowi nie należy się wynagrodzenie za obiekty wykonane niezgodnie z prawem, i to w żadnym przypadku. Za ponadwymiarowy budynek na działce nie można żądać wynagrodzenia w przypadku wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej, ale także w  przypadku likwidacji ROD. Przypadki wybudowania „domów” na działkach są bardzo nieliczne, ale za to widoczne, a  ze względu na obecnie obowiązujące przepisy lepiej nie czekać, tylko samemu dostosować wymiary do ustawowej definicji altany działkowej. W naszym ogrodzie jest 15 wybudowanych altan ponadnormatywnch tj. 3,65%. Właściciele zostali powiadomieni o doprowadzenie swoich altan do wymaganych norm i konsekwencjach z tym związanych z powiadomieniem organów nadzoru budowlanego włącznie.

 W długoletniej tradycji ogrodnictwa działkowego ogrody nigdy nie spełniały funkcji mieszkalnej. Obecnie zakaz zamieszkiwania na działce w ROD reguluje Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych w art. 12. Ta sama ustawa jasno wskazuje cel istnienia ogrodów działkowych: między innymi jest to zaspokajanie rekreacyjnych i wypoczynkowych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych, ochrona środowiska czy integracja pokoleń. Korzystanie z działek w ROD w celach mieszkalnych zaprzecza celom istnienia ROD w wymiarze zarówno społecznym, jak i rekreacyjnym. Rodzinne ogrody działkowe są obszarami użyteczności publicznej, na których nie wolno stawiać domów ani w nich zamieszkiwać, prowadzić działalności gospodarczej ani budować altan większych, niż przewidują przepisy. Wielkość altany przewidziana w przepisach jest wystarczająca dla celów, którym ma służyć. Zamieszkiwanie na działce w ROD stanowi rażące naruszenie ustawy o ROD i podstawowych zasad użytkowania działki wyrażonych w przepisach związkowych zagrożonych wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej. Rodzinne ogrody działkowe nie są przystosowane do wypełniania funkcji mieszkalnych, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i infrastruktury – aleje, woda, energia elektryczna, kanalizacja. Ponadto stowarzyszenie ogrodowe nie ma w swoich zadaniach zaspokajania potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa. Przeważnie nieodłącznym elementem towarzyszącym zamieszkiwaniu na terenie działek w ROD jest problem budownictwa ponadnormatywnego. Jednak w tym względzie ustawa o ROD pomaga zwalczać to zjawisko, nakazując zgłaszanie takich przypadków do organów nadzoru budowlanego. W naszym ogrodzie mieszka 6 osób. O tym fakcie Zarząd powiadomił burmistrza Ciechocinka , Opiekę społeczną i Policję, a powołana Komisja przeprowadziła z mieszkającymi rozmowy i przygotowała oświadczenia o zagrożeniach dla ich zdrowia , a nawet życia.

 W rodzinnym ogrodzie działkowym "IRYS" rozpoczęły się wiosenne porządki. To dobry czas, aby przypomnieć wszystkim działkowcom, że wypalanie traw i spalanie liści na działkach jest surowo zabronione. Spalania odpadów zakazuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządków w gminach. Osoba, która spala odpady zielone, liście czy gałęzie w ogrodzie działkowym, może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną 5 tys. zł. Natomiast art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi: „Kto wbrew przepisowi art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu lub grzywny”. Należy także podkreślić, że zakaz wypalania traw i spalania liści jest zapisany również w regulaminie ROD, którego każdy działkowiec powinien przestrzegać. Wypalanie ma szkodliwy wpływ na glebę. Ogień wyjaławia ją, a ponadto zabija zwierzęta i mikroorganizmy. Dlatego Krajowa Rada PZD i Zarząd Okręgu oraz Zarząd ROD "IRYS"zachęca wszystkich działkowców do korzystania z własnych kompostowników. Regulamin ROD § 42 ust.1 Z tego miejsca chcę naszym użytkownikom ogródków działkowych serdecznie podziękować za zrozumienie naszych apeli i komunikatów i zaprzestanie gremialnego spalania odpadów roślinnych a przy tym i innych. Ale nie ma nic za darmo, za wywóz materiału roślinnego trzeba było zapłacić jak za śmieci.

 Szanowni Działkowcy

 Okres roku 2015 to czas realizacji postawionych przed Zarządem zadań umocowanych w uchwałach Walnego Zebrania. Pragnę Państwa poinformować , że zdecydowana większość została zrealizowana z wyjątkiem jednego tj. projektu rozbudowy Domu Działkowca. Zadanie to nie zostało zrealizowane ze względów czysto technicznych tzn. stojący obecnie budynek jest w zbyt małych odległościach od stacji energetycznej i linii przesyłowej wysokiego napięcia , zatem na rozbudowę nie pozwalają przepisy budowlane i przepisy energetyczne. Szkoda.

 Poszczególne przedsięwzięcia zawarte w treści uchwał, przy pełnym zaangażowaniu członków Zarządu zostały wykonane tj. :

 

- ułożenie kabla w celu poprawy zaopatrzenia energetycznego,

- naprawa i wyrównanie chodnika w alejce Irysowej,

 - komisyjny kontrola sprawności i wskazań wodomierzy,

 - komisyjny pomiar wszystkich działek i altan,

 - zebranie w ogrodzie 1,5 tony płyt azbestowych i ich utylizacja przez wyspecjalizowaną firmę z Radziejowa Kujawskiego.

 Koszty tych zadań zostaną przedstawione poniżej w sprawozdaniu finansowym, za wyjątkiem utylizacji azbestu , które zostało zrealizowane z funduszy Ochrony Środowiska na złożone zapotrzebowanie Zarządu ROD "IRYS" do Urzędu miasta.

 Państwo pozwolą, że zatrzymam się na dwóch zadaniach tj. kontroli sprawności i wskazań wodomierzy i nad pomiarem działek i altan. Ogrom włożonej pracy zespołów kontrolnych przyniosła nadspodziewanie interesujące wyniki szkoda ,że negatywne. I tak spośród 411 działek nie można było dokonać sprawdzenia u 41 działkowców mimo,że na tablicach informacyjnych były komunikaty. Wśród 58 użytkowników stwierdzono zerowy stan zużycia wody. Czy jest możliwe , aby roślinki mogły żyć bez wody, czy potrzeby higieniczne załatwialiśmy na sucho. Lato tego roku było wyjątkowo gorące i bez znaczących opadów. Komentarz zostawiam Państwu.

 Innym problemem jest stan wskazań wodomierzy w czasie sprawdzenia, jest mniejszy od podanych wskazań za rok 2014 , takich przypadków było 37. Liczniki chodzą do tyłu, jet to bardzo ciekawy wynalazek naszych działkowców. Mimo starań i informacji na naszej stronie internetowej i tablicach informacyjnych o podanie na koniec roku wskazań wodomierzy za rok 2015, to z 411 podało 219, a192 na co liczy. Zarząd ROD z dużym niepokojem patrzy na lekceważące podejście tych użytkowników do bardzo ważnego problemu zaopatrzenia ogrodu w wodę. Podejmując działania zapobiegawcze dalszego nieuczciwego postępowania działkowców Zarząd przygotował projekt uchwały, w której proponuje opornych i nieuczciwych odbiorców wody rozliczać ryczałtem.

 Pomiar działek i altan , też wskazuje pewne nieprawidłowości w których jedne działki się zmniejszyły inne się zwiększyły. Jest to wynikiem przesuwania granic , nieprawdziwej informacji o powierzchni przy sprzedaży, zamianie czy darowiźnie.

 Co prawda ogólny areał uprawowy jet taki sam tzn. 13,46 h przed i 13,45 h po , to poszczególne działki mają inne powierzchnie niż te zapisane w dokumentacji, a wiąże się to z innymi opłatami, jako, że te są naliczane od m2.

 Razem ogród liczy 16,7 h z czego 3,3 h to drogi i alejki. Nadmienić należy ,że Rada Miasta Ciechocinka podjęła uchwałę w listopadzie 2015r. przekazania nieodpłatnie 0,6 h terenu będącego w posiadaniu Urzędu Miasta, Polskiemu Związkowi Działkowców. Decyzje w tej sprawie będą przygotowane przez Burmistrza i przedstawiciela PZD.

  Istotnym problemem naszego ogrodu jest rozliczanie się działkowców z pobranej energii elektrycznej. A istota polega na systematycznym nie płaceniu należności za prąd. Zadłużenie na 31.12. 2015r wynosi 8085 zł , wcześniej na 30.09.2015r wynosiło 11000 zł , a Energa przysyła faktury i nie pyta czy mamy możliwości do zapłaty, czy nie. Dlaczego zatem mają Państwo problemy z uregulowaniem swoich płatności za coś ,co zostało już wykorzystane. Przecież Zarząd nie dysponuje czarną kasą, tylko liczy na Waszą uczciwość. Dla przykładu podam , że 242 działki są zadłużone od 1 zł do 294 zł , z czego 169 do 20 zł , a 73 powyżej 20 zł. 106 działek tj. 25% ma uregulowane płatności i jeszcze jedna liczba, 63 działki nie korzystają z energii elektrycznej. Zachodzi więc konieczność niepłacącym wyłączania dostawy energii elektrycznej, a ponowne włączenie będzie kosztowało działkowca określoną w uchwale kwotę w złotówkach. W ubiegłym roku z tego samego miejsca prosiłem o zrozumienie i wnoszenie w terminie opłat za prąd - efekt Państwo usłyszeli przed chwilą. Czy sytuacja się poprawi, liczę na pełne zrozumienie ze strony działkowców.

Poprawiło się zdecydowanie wnoszenie opłat za użytkowanie działek, na 31.12.2015r. zalegało z opłatami tylko 10 działkowiczów do których w lutym wysłano pisma ponaglające do uregulowania należności. Jeżeli nic takiego nie nastąpi rozpoczniemy procedurę pozbawienia praw użytkowania działki.

 Kończąc chciałbym podziękować wszystkim tym działkowcom, którzy z pełnym zaangażowaniem i zrozumieniem idei funkcjonowania ogródków działkowych podchodzą do swych obowiązków użytkownika. Ale nie mogę przejść obojętnie nad sprawą bestialskiego traktowania zwierząt na ogrodzie. Ta brutalność wręcz okrutny sadyzm traktowania szczególnie kotów jest dla mnie niezrozumiały. Co zawinił kot , żeby go walić w głowę, a potem jeszcze żyjącego wrzucić do worka i zawiązać żeby się udusił. To jest przykład z naszego ogrodu. Policja w tym temacie prowadzi śledztwo, oby ze skutkiem skazującym, a KK za takie przewinienia przewiduje do 3lat aresztu. Komu tak się tam spieszy. Takiego okrucieństwa nie miałem okazji już w niekrótkim swoim życiu zauważyć. Tym wszystkim, którym potrzebna jest inspiracja do utrzymania swojej działki, polecam przestudiowanie uchwalonego w 2015 roku, a obowiązującego od 1.01.2016r. Regulaminu ROD. Regulamin otrzyma każdy użytkownik, przy opłatach ogrodowych. Niech regulamin będzie drogowskazem do postępowania , a nikt nie będzie miał zastrzeżeń do Was-drodzy działkowcy.

 

W celu poprawy funkcjonowania ogrodu i ulepszenia form płatności
Zarząd ROD
" IRYS" wnioskuje do Walnego Zebrania o:

 1. Zgodę pobierania opłaty ryczałtowej za zużytą wodę w wysokości 0,50 zł z m2 działki od tych użytkowników , którzy nie podają wskazań wodomierzy na koniec roku, posiadają niesprawne wodomierze i podają niezgodne dane zużycia wody.

2. Zgodę na podniesienie wysokości opłaty za wywóz śmieci do 48 zł z działki w tym wywóz grubych gałęzi, mebli i innych urządzeń ogrodowych oraz wniesienie opłaty jednorazowej w wysokości 12zł od działki za wykonaną usługę wywozu gałęzi.

 3. Zgodę na wprowadzenie opłaty energetycznej za ponowne włączenie prądu  dla tych użytkowników , którzy nie płacą w terminie za zużytą energię elektryczną i wyłączona jest im dostawa energii.. Zasadność tej opłaty jest ujęta w uchwale KR PZD nr 285/15 z dnia 5.11. 2015r. § 8 ust.1,2 i3.


 4. Zgodę na podniesienie stawki opłaty ogrodowej do wysokości 43gr /m2, jest to spowodowane wprowadzeniem kolejnej opłaty tym razem do ZUS.


 5. Zgodę na przeznaczenie i adaptację stojącego budynku przy działce nr1 na toaletę ogrodową.

 

6. Zgodę na wystąpienie do OZ o dotację na urządzenie toalety ogrodowej.

   Prezes Jan PilarskiRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „IRYS”

W CIECHOCINKU

ZA 2015 ROK

 

KONTO

LP

TREŚĆ

WYKONANIE

ZA 2014

WYKONANIE

ZA 2015

%

1

2

3

4

5

6


 

A

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (1+2)

52.866,54

55.215,20

104

710

I

Składka członkowska (1+2)

16.727,94

2.406,00


 


 

1

Składka członkowska bieżąca

16.549,00

2.406,00


 


 

2

Składka członkowska zaległa

178,94

60,00


 

711

II

Opłaty ogrodowe

36.138,60

52.809,20

146

501

B

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (1-6)

8.946,19

9.364,84

104

5011

1

Koszty posiedzeń statutowych

3.901,22

389,40


 

5012

2

Koszty narad, odpraw, kursokonferencji


 


 


 

5013

3

Koszty działania aktywu

4.572,00

1.195,46


 

5014

4

Koszty konkursów, wystaw PZD


 


 


 

5015

5

Koszty działalności socjalnej i oświat.

472,97

1.200,00

100

5017

6

Pozostałe koszty statutowe


 


 


 

550

C

KOSZTY ADMINISTRACYJNE (1 do

44.346,38

39.308,52

89

400

1

Amortyzacja


 


 


 

401

2

Zużycie materiałów i energii

16.827,57

10.217,29


 

402

3

Usługi obce

5.941,36

5.903,87

 

403

4

Podatki i opłaty


 


 


 

404

5

Wynagrodzenia

20.060,00

21.370,00


 

405

6

Ubezpieczenia społeczne i inne śwdcz.


 


 


 

406

7

Koszty podróży

138,00

467,80


 

409

8

Pozostałe koszty

1.379,45

1.349,56


 


 

D

NADWYŻKA/NIEDOBÓR (A-B-C)

- 426,03

38,00


 

750

E

Przychody finansowe

552,07

819,28


 

751

F

Koszty finansowe

60,00


 


 

760

G

Pozostałe przychody


 


 


 

761

H

Pozostałe koszty


 


 


 

740

I

Dotacje na działaln. Statut.


 


 


 

860

J

NADWYŻKA NETTO (NIEDOBÓR) (D+E-F+G-H+I)

66,04

7.361,12

7

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Z FUNDUSZU ROZWOJU

RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „IRYS”

W CIECHOCINKU

ZA 2015 ROK


 

LP

TREŚĆ

WYKONANIE

ZA 2014 R.

WYKONANIE

ZA 2015 R.

%

A

STAN NA POCZĄTEK OKRESU

27.984,07

44.575,11

159

B

WPŁYWY RAZEM (C+D+E+F+G+H)

19.800,00

9.000,00

45

C

WPŁYWY Z ZEWNĄTRZ (1+2+3)


 


 


 

1

Środki z Funduszy Europejskich


 


 


 

2

Środki z Funduszy Krajowych


 


 


 

3

Inne wpływy


 


 


 

D

WPŁYWY z wpłat od użytk. dziqałek

19.800,00

9.000,00

45

1

Podwyższona opłata ogrodowa


 


 


 

2

Inne wpływy*

19.800,00

9.000,00


 

E

WPŁYWY z wykorzyst. Majątku PZD


 


 


 

F

DOTACJE Z JEDNOSTKKI NADRZ.


 


 


 

1

Z KR PZD


 


 


 

2

Z OZ PZD


 


 


 

G

ODSETKI BANKOWE


 


 


 

H

INNE WPŁYWY


 


 


 

I

WYKORZYSTANIE FUNDUSZU (1+2+3+4)

3.208,96

15.910,08

496

1

Budowa nowej infrastruktury ROD


 


 


 

2

Remonty i modernizacja urządz. ROD

3.064,96

15.766,08


 

3

Nabywanie praw do gruntów pod ROD


 


 


 

4

Inne wydatki*

144,00

144,00

100


 

STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU (A+B-I)

44.575,11

37.665,03

84

* D3 – opłata inwestycyjna

I4 - prowizje bankowe


 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Z FUNDUSZU OŚWIATOWEGO

RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „IRYS”

W CIECHOCINKU

ZA 2015 ROK


 

LP

TREŚĆ

WYKONANIE

ZA 2014 R.

WYKONANIE

ZA 2015 R.

%

A

STAN NA POCZĄTEK ROKU

1.518,82

2.666,80

176

B

PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3)

1.620,00

960,00


 

1

Podwyższona opłata ogrodowa


 


 


 

2

Odsetki bankowe


 


 


 

3

Inne wpływy*

1.620,00

960,00


 

C

KOSZTY OGÓŁEM (1+2+3+4+5)

472,02

1.222,00

259

1

Poradnictwo i instruktaż dla działkowca - szkolenia


 


 


 

2

Wyposażenie biblioteki w literaturę ogrodniczą


 

 


 

3

Zaopatrywanie instruktorów ogrodowych w „Działkowca” oraz wyposażenie ich w narzędzia


 


 


 

4

Konkursy wśród działkowców

472,02

1.222,00


 

5

Inne wydatki


 


 


 


 

STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU

2.666,80

2.404,80

90

 

* B3 - WPISOWE

 PRELIMINARZ FINANSOWY

 RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

 RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „IRYS”

 W CIECHOCINKU

 NA 2016 ROK

  

KONTO

LP

TREŚĆ

WYKONANIE

ZA 2015

PLAN

NA 2016

%

1

2

3

4

5

6


 

A

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (1+2)

55.215,20

61.423,00

111

710

I

Składka członkowska (1+2)

2.406,00

2.526,00

104


 

1

Składka członkowska bieżąca

2.406,00

2.466,00

102


 

2

Składka członkowska zaległa


 

60,00


 

711

II

Opłaty ogrodowe

52.809,20

58.897,00

111

501

B

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (1-6)

9.364,84

10.800,00

115

5011

1

Koszty posiedzeń statutowych

389,40

400,00

102

5012

2

Koszty narad, odpraw, kursokonferencji


 


 


 

5013

3

Koszty działania aktywu

7.779,98

9.200,00

118

5014

4

Koszty konkursów, wystaw PZD


 


 


 

5015

5

Koszty działalności socjalnej i oświat.

1.195,46

1.200,00

100

5017

6

Pozostałe koszty statutowe


 


 


 

550

C

KOSZTY ADMINISTRACYJNE (1 do

39.308,52

50.585,00

128

400

1

Amortyzacja


 


 


 

401

2

Zużycie materiałów i energii

10.217,29

13.400,00

131

402

3

Usługi obce

5.903,87

5.700,00

96

403

4

Podatki i opłaty


 


 


 

404

5

Wynagrodzenia

21.370,00

25.230,00

118

405

6

Ubezpieczenia społeczne i inne śwdcz.


 

4.395,00


 

406

7

Koszty podróży

467,80

500,00

106

409

8

Pozostałe koszty

1.349,56

1.360,00

100


 

D

NADWYŻKA/NIEDOBÓR (A-B-C)

6.541,84

38,00


 

750

E

Przychody finansowe

819,28

500,00

61

751

F

Koszty finansowe


 


 


 

760

G

Pozostałe przychody


 


 


 

761

H

Pozostałe koszty


 


 


 

740

I

Dotacje na działaln. Statut.


 


 


 

860

J

NADWYŻKA NETTO (NIEDOBÓR) (D+E-F+G-H+I)

7.361,12

538,00

7

 

PRELIMINARZ FINANSOWY

 Z FUNDUSZU ROZWOJU

RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „IRYS”

 W CIECHOCINKU

 NA 2016 ROK

 

 

LP

TREŚĆ

WYKONANIE

ZA 2015 R.

PLAN

NA 2016 R.

%

A

STAN NA POCZĄTEK OKRESU

44.575,11

37.665,03

84

B

WPŁYWY RAZEM (C+D+E+F+G+H)

9.000,00

9.000,00

100

C

WPŁYWY Z ZEWNĄTRZ (1+2+3)


 


 


 

1

Środki z Funduszy Europejskich


 


 


 

2

Środki z Funduszy Krajowych


 


 


 

3

Inne wpływy


 


 


 

D

WPŁYWY z wpłat od użytk. dziqałek

9.000,00

9.000,00

100

1

Podwyższona opłata ogrodowa


 


 


 

2

Inne wpływy*

9.000,00

9.000,00

100

E

WPŁYWY z wykorzyst. Majątku PZD


 


 


 

F

DOTACJE Z JEDNOSTKKI NADRZ.


 


 


 

1

Z KR PZD


 


 


 

2

Z OZ PZD


 


 


 

G

ODSETKI BANKOWE


 


 


 

H

INNE WPŁYWY


 


 


 

I

WYKORZYSTANIE FUNDUSZU (1+2+3+4)

15.910,08

19.094,00

120

1

Budowa nowej infrastruktury ROD


 


 


 

2

Remonty i modernizacja urządz. ROD

15.766,08

18.950,00

107

3

Nabywanie praw do gruntów pod ROD


 


 


 

4

Inne wydatki*

144,00

144,00

100


 

STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU (A+B-I)

37.665,03

27.571,03

73

* D3 – opłata inwestycyjna

I4 - prowizje bankowe

 

PRELIMINARZ FINANSOWY      Z FUNDUSZU OŚWIATOWEGO

                    RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „IRYS”

          W CIECHOCINKU

 NA 2016 ROK

  

LP

TREŚĆ

WYKONANIE

ZA 2015 R.

PLAN

NA 2016 R.

%

A

STAN NA POCZĄTEK ROKU

2.666,80

2.404,80

90

B

PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3)

960,00

700,00

72

1

Podwyższona opłata ogrodowa


 


 


 

2

Odsetki bankowe


 


 


 

3

Inne wpływy*

960,00

700,00

72

C

KOSZTY OGÓŁEM (1+2+3+4+5)

1.222,00

2.000,00

163

1

Poradnictwo i instruktaż dla działkowca - szkolenia


 


 


 

2

Wyposażenie biblioteki w literaturę ogrodniczą


 


 


 

3

Aopatrywanie instruktorów ogrodowych w „Działkowca” oraz wyposażenie ich w narzędzia


 


 


 

4

Konkursy wśród działkowców

1.222,00

2.000,00

163

5

Inne wydatki


 


 


 


 

STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU

2.404,80

1.104,80

45

 * B3 - WPISOWE

  


EDWW